کامپیوتری

چهارشنبه 25 اردیبهشت 1398اصول رعایت حداقل سرمایه در کاهش سرمایه ثبت شرکت

انواع تغییرات در سرمایه ثبت شرکت : بیشتر کردن سرمایه و کم کردن سرمایه .زیرا،همانگونه که احتمال دارد سرمایه شرکت بیشتر شود، زمانی هم تغییر سرمایه شرکت به وسیله کم شدن سرمایه شرکت انجام میشود . کم کردن سرمایه بر دو قسم است :

     کاهش اجباری سرمایه
     کاهش اختیاری سرمایه

رعایت حداقل سرمایه در کاهش سرمایه ثبت شرکت
کاهش اجباری سرمایه

زمانی که به دلیل ضررهای به وجود آمده حداقل نیمی از سرمایه شرکت از دست برود میبایست سرمایه شرکت به شکل اجباری کاهش پیدا کند، در غیراینصورت شرکت متلاشی خواهد شد.
کاهش اختیاری سرمایه

زمانی که بدون آن که کاهش سرمایه اجباری شود ، مجمع عمومی عالی رای به کاهش سرمایه دهد ، این کاهش را کاهش اختیاری سرمایه گوییم.
رعایت حداقل سرمایه در کاهش سرمایه ثبت شرکت

در این مورد که در کاهش سرمایه ، آیا میبایست حداقل سرمایه شرکت های سهامی یعنی ۱۰۰۰۰۰۰ ریال جهت سهامی خاص و ۵۰۰۰۰۰۰ ریال جهت سهامی عام رعایت شود یا خیر، دقت کنید که :

     قانونگذار در ماده ۱۸۹ ل. ا. ق. ت تنها در مورد کاهش اجباری سرمایه اشاره کرده است که بعد از کاهش سرمایه، نمیبایست سرمایه شرکت از حداقل تنظیم شده قانونی که جهت شرکت های سهامی اشاره شده ، کمتر شود.
     درحالی که در مورد کاهش اختیاری سرمایه چنین پذیرشی وجود ندارد فقط توسط مرحله اول و همچنین طبق ماده ۵ ل. ا. ق. ت که بیان داشته است ” هنگامی که سرمایه شرکت پس از تشکیل به هر دلیل از حداقل نام برده در این ماده کمتر شود میبایست طی یک سال نسبت به افزایش سرمایه تا مقدار حداقل تنظیم شده مبادرت انجام شود. ” میشود این تنظیم را در مورد کاهش اختیاری سرمایه هم جاری دانست. بدین معنی دقت کنید که هم در کاهش اختیاری و هم در کاهش اجباری سرمایه ، سرمایه شرکت نمیبایست ازحداقل تنظیم در قانون کمتر شود.

اعتراض به کاهش سرمایه

    تعرض به کاهش سرمایه ، در قانون در مورد کاهش اجباری سرمایه مشخص نشده و تنها در مورد کاهش اختیاری سرمایه مشخص شده است.
     در کاهش اختیاری سرمایه ملزم است که حقوق شخص سوم حفظ شود . به طور مثال اگر شخص سومی مانند یک موسسه مالی به اعتبار سرمایه شرکت وامی به شرکت داده باشد، احتمال دارد از کاهش سرمایه بیم از دست دادن داشته باشد ، برای آنکه ترس از دادن آن می رود که هنگام تسویه نکردن اقساط وام، سرمایه شرکت جهت پرداخت وام ، بسنده کنند . ( ماده ۱۹۳ ل. ا. ق. ت )
     در مورد کاهش اختیاری سرمایه شرکت تک تک مالکین اوراق قرضه و یا بستانکارانی که دلیل قروض آنان پیش از زمان نشر آخرین آگهی حاکی بر کاهش سرمایه می باشد، قادرند طی دو ماه از زمان نشر آخرین آگهی ، تعرض خود را نسبت به کاهش سرمایه شرکت به دادگاه عرضه کنند. ( ماده ۱۹۳ ل. ا. ق. ت )
     اگر از دید دادگاه تعرض نسبت به کاهش سرمایه وارد تعیین شود و شرکت برای تهیه تسویه قرض معترض وثیقه ای که به نظر دادگاه کافی باشد، نسپارد ، در این زمان آن دین حال شده و دادگاه به تسویه آن دستور خواهد داد. ( ماده ۱۹۴ ل. ا. ق. ت )
     در فرصت دو ماه نام برده در بند اول و در هنگامی که اعتراضی شده باشد، تا اتمام اجرای حکم قطعی دادگاه، شرکت از کاهش سرمایه ممنوع است. ( ماده ۱۹۵ ل. ا. ق. ت )

شرکت حقوقی ثبت کریم خان،بزرگ ترین مرکز تخصصی جهت رعایت حداقل سرمایه در کاهش سرمایه ثبت شرکت در بین رقابی خود می باشد.

 • نظرات() 
 • چهارشنبه 25 اردیبهشت 1398  انواع رتبه بندی شرکت ها در کرج

  رتبه بندی ملاکی در جهت ضمانت چگونگی و کمی شرکت های عالی در عرضه فعالیت ها و پشتیبانی از وظیفه مالک میباشد که از لحاظ اندازه توانایی شرکت ها کرج طبق تعداد اعضا و پیشینه کاری آن ها،خبرگی در کار و عرضه بیمه یا نامه از سوی تامین اجتماعی حاکی بر درستی اجرای قرارداد مرتبط، توانایی مالی برآورد شده شرکت طبق اظهارنامه مالیاتی آخرین سال کاری صورت می پذیرد. البته، درجهت رتبه بندی شرکت های مشاور به جز نیروی فنی و مهندسی، شرایط فنی و نرم افزاری آن شرکت ها هم بررسی می شود. بنابر قراردادها و توانایی ها و همچنین افرادی که کسب امتیاز می کنند،شرکت های پیمانکاری از ۱ الی۵ رتبه بندی می شوند  که رتبه ۵ پایین ترین و ۱ بالاترین به شمار می آید.اما شرکت های مشاور از ۱ الی۳ رتبه دریافت می کنند که ۳ پایین ترین و ۱ بالاترین رتبه می باشد.

  رتبه بندی شرکت ها در کرج
  زایای رتبه بندی

      رتبه بندی شرکت ها در کرج، یکی از مهم ترین ضوابط انجام قرارداد با شرکت ها و سازمان های دولتی محسوب می شود.بنابراین مراکز دولتی نمی توانند با شرکت هایی که دارای رتبه نمیباشند قرارداد ببندند.
       شرکت های پیمانکاری در کرج می بایست در جهت شرکت در مناقصات دولتی ،تصدیق نامه ی شایستگی پیمانکاری را داشته باشند.
      در صنعت های مختلف رتبه بندی شرکت ها ظاهری کلی از اوضاع شرکت ها را نشان می دهد.

  بخش های رتبه بندی یک شرکت در کرج

       رتبه بندی پیمانکاری
       رتبه بندی مشاوران
       رتبه بندی اندوه سازان
       رتبه بندی شرکت های EPC
       رتبه بندی شرکت های انفورماتیک

  شرایط عمومی تعیین صلاحیت پیمانکاران حقیقی در کرج

      تابع دولت جمهوری اسلامی ایران
      عدم سوء پیشینه کیفری تاثیرگذار
      عدم پیشینه بی بهرگی،مغلوب بودن یا بازدارندگی از کارهای های پیمانکاری
      ارائه کارت پایان خدمت یا معافیت دائم از سربازی
      عضو بودن در سازمان اسناد

  شرایط عمومی تعیین صلاحیت پیمانکاران حقوقی در کرج

      در سازمان ثبت شرکت ها ،شرکت ثبت شده باشد.
      عدم بی بهرگی،مغلوب بودن یا ممانعت از ارائه امور پیمانکاری
      عضو بودن در سازمان اسناد
      هیچ یک از شریکان یا مدیران شرکت یا سازمان ،صاحب سهام یا در هیات مدیره شرکت های مهندسین مشاور جز اعضا موسسه نباشند.

  مدارک عمومی مورد نیاز برای دریافت رتبه ی  ۱ تا ۴ پیمانکاری

      کپی برابر اصل مدارک ثبتی شرکت
      ارائه مدارک ثبتی شرکت سهامی خاص ( اساسنامه-اظهارنامه-روزنامه ی رسمی-تاسیس و تغییرات)
      ارائه مدارک ثبتی شرکت با مسئولیت محدود (اساسنامه-تقاضانامه-شرکت نامه-روزنامه ی رسمی-تاسیس و تغییرات)
      کپی شناسنامه و کارت ملی تمامی سهامداران و اعضای هیئت مدیره
      کپی برابر اصل مدارک تحصیلی اعضایی که کسب امتیاز مینمایند
      عکس تمامی موافقتنامه ها
      سه نسخه تنظیم سربرگ شرکت
      اظهارنامه ی مالیاتی شرکت مرتبط به واپسین سال مالی پیش از ایجاد پرونده که دارای تصدیق و مهر سر ممیز مالیاتی مرتبط باشد.

  مدارک مورد نیاز برای دریافت رتبه ی ۵ پیمانکاری
  مدارک اشخاص حقوقی

      روزنامه رسمی؛تشکیل و کلیه تغییرات
      مدارک برابر با اصل ثبتی ؛مدارک ثبتی مشمول اساسنامه پایانی ،واپسین اظهارنامه یا شرکتنامه و تقاضانامه به ثبت رسیده
      کپی برابر با اصل آخرین صورتجلسه تغییرات عرضه گشته به اداره ثبت
      کد اقتصادی
      کپی اجاره نامه یا سند اقامتگاه شرکت به اسم هیئت مدیره و یا شرکت

  مدارک اشخاص حقیقی

      کپی شناسنامه
      کپی کارت ملی
      کپی کارت پایان خدمت و یا معافیت متولد ۱۳۲۸ به بعد
      مدرک تحصیلی کپی برابر با اصل افراد که امتیاز کسب می کنند
      نمونه امضای تمامی نفرات
      تصویر تمامی افراد
      اصل تصدیق فعالیت از شرکت های مرتبط حائز زمان کارکرد،سنخ پروژه و سمت + اصل پرینت بیمه افراد که ۳ سال پیشینه داشته باشند

  نحوه ی اخذ رتبه

  اجرای فعالیت های اخذ رتبه بندی دارای شایستگی پیمانکاران و مشاوران، مشمول دریافت ،تمدید و ترفیع آن از طریق الکترونیکی از بخش های مرتبط با معاونت محترم نظارت راهبردی ریاست جمهوری با نظر به داده های موجود در سند در سامانه صورت می گیرد.البته ، پی جویی پرونده هم به وسیله همین سامانه انجام می شود و در مکان تعیین صلاحیت وجود وکیل شرکت الزامی نمی باشد. ( مگر در شرایط الزامی از مدیر عامل و یا یکی از اعضای هیات مدیره شرکت دعوت می شود).
  مدارک لازم در جهت ثبت در سامانه ی ساجات

      ورقه رتبه بندی های پیشین
       فرم ۱۰۰
       اساسنامه
      اظهارنامه ثبتی از بهر شرکت های سهامی خاص یا درخواست نامه و شرکت نامه به جهت شرکت های با مسئولیت محدود و تعاونی
      آگهی تاسیس
      صورت جلسات پایانی مرتبط به تغییرات نهایی و صورت جلسه نهایی مرتبط به تغییر سهام
      اطلاعیه تغییرات و یا تصمیمات اجرا شده
      فرم ۲۰۰
      کپی مدارک تحصیلی،شناسنامه ،کارت ملی،کارت پایان خدمت به توالی سمت های مدیر عامل،رئیس هیات مدیره نائب رییس،عضو،سهامدار
      عرضه پیشینه کاری و بیمه هر کدام از عضوهای هیات مدیره
      فرم و قراردادهای شرکت
      کپی نهایی اظهارنامه مالیاتی برابر اصل شده به وسیله دارایی مشمول ویژگی های،ترازنامه،برآورد سود و زیان،جدول شماره های ۱۶،۱۵،۱۴،۱۳،۱۰،۹،۵،۶،۴

  ثبت شرکت کریم خان ، با بهره گیری از متخصصان توانمند آماده ارائه ی خدمات از جمله رتبه بندی شرکت ها در کرج به شما متقاضیان عزیز می باشد.

 • نظرات() 
 • چهارشنبه 25 اردیبهشت 1398  نکاتی در خصوص ثبت طرح صنعتی اشتراکی

  اگر دو یا چند نفر به صورت اشتراکی طرحی را تشکیل کرده باشند، در زمانی که طراح ها همان ذرخواست کننده ثبت طرح باشند، در این گمان طرح صنعتی مورد تقاضا ثبت، به صورت اشتراکی به نام تمام آن ها به ثبت می رسد و حقوق حاصل از ثبت طرح هم به آنان وابستگی خواهد داشت. به بیان دیگر در این نظر طراح ها در رابطه با حقوق حاصل از ثبت طرح مطابق احکام راجع به دارایی و حقوق اشتراکی خواهند بود که اعم از این احکام :

      صاحبین مشترک این طرح قادر نیستن بدون موافقت مابقی صاحبین سهم خود را واگذاری یا در رهن قرار دهند.
      صاحبین مشترک این طرح قادرند بدون موافقت مابقی صاحبین اشتراکی از طرح صنعتی بهره مند شوند به غیر اینکه در قرارداد عکس آن به وضوح و مورد تایید قرار گرفته باشد.
      صاحبین مشترک طرح بدون موافقت مابقی صاحبین اشتراک قادرنیستن جواز بهره برداری انحصاری یا غیرانحصاری صادر نمایند.

  ثبت طرح صنعتی اشتراکی

  با دقت به قانون مصوب ۱۳۸۶ و بر اساس ماده ۲۴ آن طرح صنعتی مشترکی طبق قوانین مرتبط به اختراع مشترکی است . بنابراین که اگر اشخاصی به شکل اشتراکی این طرح را ایجاد کرده باشند، با دقت به بند ( ب ) ماده ۵ قانون بالا حقوق حاصل از طرح صنعتی اشتراکی برای آنان می باشد.

  درحالی که قانونگذار در مورد نرم افزار و با دقت به هویت آن دستور خاصی را در باب مورد احتیاط کرده است . به موجب ماده ۱۱ آیین نامه اجرای قانون پشتیبانی از اجرا کنندگان نرم افزارهای رایانه ای، هر زمان افراد گوناگون در اجرا کنندگان نرم افزار معین باشد ، حقوق مادی ناشی از آن به نسبت اشتراک هر یک شامل می شود. در زمانی که تک تک آنها جدا و تمییز نباشد، اثر مشترک محسوب میشوند و حقوق حاصل از آن حق اشتراکی اجرا کنندگان است.

  با اینکه مطالب بالا ، صاحبین مشاع قادرند بر عکس روش های بالای موافقت کنند، بدین معنی که صاحبین مشاع قادرنند موافقت کنند که حق بهره برداری از طرح صنعتی ثبت شده تنها مشمول به یکی از صاحبین مشاع باشد. در این نظر اگر فرد مسئول بر عکس مسئولیت خود از طرح صنعتی ثبت شده بهره برداری نماید ،شخص مسئول قادراست تقاضایی خسارت از متعهد نماید. در حالی که در این نظر شخص مسئول می تواند در زمان ابطال تعهد تقاضا کند و اجازه طرح ادعایی ابطال علیه مسئول ندارد زیرا مسئول در حقیقت مالک طرح صنعتی است و مالک طرح صنعتی قادرنیست از بین برنده طرح صنعتی خود باشد.

  شایان ذکر است که نتیجه بدست آمده این است که طراح شخصی است که طرح صنعتی را به وجود آورده است ، بدین معنی طراح قادراست یک یا چند نفر باشد و میبایست نام های آن ها در گواهینامه طرح صنعتی قید گردد . مادامی که میان آن ها در رابطه با طرح صنعتی مشترک تضاد پدیدار شود میبایست منبع وجود داشته باشد تا آن ها قادر باشند به آن رجوع و ادعایی حق کنند . این منبع می تواند یک منبع بالای اداری یا قضایی باشد .اکثرا شکایت ها که می تواند در این باب ارائه شده :

      میزان مدعیان که آنان و نه کسی که نام او در گواهینامه اختراع آمده است ،سازنده اصلی طرح صنعتی هستند.
      فرد مدعی آن هایی که نام هایشان در گواهینامه طرح صنعتی اشاره شده ، مداخلشان در طراحی طرح به اندازه ی نبوده است که سازنده طرح صنعتی به شمار آیند.

  در آخر با نظر به قانون مصوب ۱۳۸۶ و دیگر قوانین و ضوابط مربوط ذکر نکات زیر اجباری به نظر می رسد :

      قانونگذار سال ۱۳۸۶ با نظر به ماده ۲۳ قانون ، قوانین طرح صنعتی اشتراکی را طبق قوانین اختراع اشتراکی میدانند.
      با نظر به بند ( ب ) ماده ۵ قانون ، حقوق حاصل از طرح صنعتی که به شکل مشترکی ایجاد شده است، مشاع به سازندگان آن تعلق دارد.
      در اینکه روش اجرایی حقوق طراح ها در نظر مذکور به چه شکلی است، در قانون ۱۳۸۶ و آیین نامه مرتبط احکامی نیامده است . در تبصره زیر ماده ۱۱ آیین نامه انجام دادن مواد ۲ و ۱۷ قانون پشتیبانی از حقوق سازندگان نرم افزارهای رایانه ای مصوب ۱۳۸۳ هیات وزیران در رابطه با ایراد حقوق در نظری که نرم افزار مشاع باشد احکامی آمده است . بر اساس تبصره ذکر شده ، تک تک شرکاء به تنهایی یا همه آن ها به اتفاق می توانند در مورد رد حقوق موضوع قانون به مراجع قضایی صالحه مراجعه نمایند.
      به موجب ماده ۲۴ آیین نامه مصوب ۱۳۸۷ رئیس قوه قضاییه ، در زمانی که درخواست کننده ثبت طرح صنعتی گوناگون باشند ، به بیان دیگر در حالی که طرح صنعتی به شکل مشترک پدید آمده باشد، تقاضایی پس دادن اظهارنامه ثبت طرح صنعتی میبایست به امضای تمام صاحبان مشترک برسد و یک نفر از صاحبان اجازه پس گرفتن اظهارنامه ثبت این طرح را ندارد.
      مادامی که طراح درگذشت کند و زمان اعتبار گواهینامه اختراع ادامه داشته باشد ، مرجع ثبت به تقاضایی ورثه یا شخصی از وراث، اسم ورثه یا وراث را به عنوان صاحب در پشت گواهینامه طرح صنعتی ذکر و مراحل را با قید مقدار سهم هر یک در دفتر مرتبط ثبت خواهد کرد و در این نظر هم بهره برداری از طرح صنعتی ثبت شده به وسیله ی وراث طبق احکام مرتبط به طرح مشترک خواهد بود.
      در اکثر از کشورها اجازه اقلیت جهت انجام و اجرایی حقوق مشاع کافی است و در زمانی که اتفاق نظر یا اقلیت وجود نداشته باشد، مرجع قضایی در باب مورد مشخص مسئولیت کند. در حالی که در حقوق کشور ما تصاحب در آثار مشاع میبایست با رضایت همه شرکاء باشد و درحالی که شرکاء قادرند جهت اداره مال مشترک به نوع غیر از مسیر بالا هم رضایت کنند. به بیان دیگر با توجه به محتوایی ماده ۵۷۶ قانون مدنی، شیوه اداره کردن اموال مشاع مطابق شرایط تنطیم میان شرکاء خواهد بود.

  ارائه خدمات حرفه ای درثبت طرح صنعتی اشتراکی در دپارتمان تخصصی ثبت کریم خان جهت متقاضیان محترم آماده همراهی است.

 • نظرات() 
 • چهارشنبه 25 اردیبهشت 1398  رویه اداره ثبت شرکت ها در ” وکالت و نمایندگی در جلسه مجمع عمومی شرکت سهامی “
  جلسه مجمع عمومی

  جلسه انجمن عمومی در اداره ثبت شرکت ها که دارندگان سهام به صورت اختصاصی برگزار می گردد و تنها افرادی که دارای سهام می باشند میتوانند حاضر باشند. براساس ماده ۹۹ ” لایحه ” برای نظارت این کار و ممانعت از ورود افراد غیرسهام دار ،دریافت برگه ورود به انجن ضروری می باشد و تنها اشخاصی می توانند در جلسه انجمن وارد شوند که برگه ورودی را اخذ نموده باشند.اخذ برگه ورود در روز ایجاد انجمن هم ایرادی ندارد. در جهت دریافت برگه ورود برای انجمن میبایست برگه سهام ، کارت شناسایی و مدارک مربوطه مانند نمایندگی، وکالت و … را تهیه نمود.در شرکت های سهامی عام که دارای هزارن سهام دار می باشد ،برحسب معمول چند روز پیش از ایجاد جلسه انجمن عمومی، در بخش کارهای مربوط به سهام ، برگه ورود به جلسه را تهیه و ارائه می دهند. شایان ذکر است این مقوله در اطلاعیه دعوت درج گردد.

  رویه اداره ثبت شرکت ها

  براساس ماده ۹۹ ” لایحه ” میبایست فهرستی از سهام داران شاهد در جلسه تهیه گردد که نام و نشان کامل آن ها، محل سکونت ، شمار سهام و رای های هر کدام درج و توسط همه آن ها امضا شده باشد. بنابر شرایط اداره ثبت شرکت ها این فهرست میبایست نام ، نام خانوادگی ، کد ملی ، کد پستی ، شماره شناسنامه ، شمار سهام و مقام امضا کننده ( اعم از سهام دار ، وکیل و یا نماینده )را دارا باشد.هیات مدیره شرکت مسئولیت آماده نمودن ورقه ورود به جلسه و فهرست افراد حاضر را عهده دار می باشد.چرا که دفتر ثبت سهام شرکت در شرکت محافظت می گردد و هیات مدیره باتوجه به محتوای دفتر ثبت سهام ،لیست افراد حاضر در جلسه را با توجه به سهام بانام و اصل برگه سهام بی نام ، مالکان سهام داران فراهم می نماید.

  مطابق ماده ۲۵۵ ” لایحه ” تضمین عدم فراهم نمودن لیست برای رئیس و اعضای هیات مدیره شرکت جزای نقدی از بیست تا دویست هزار ریال می باشد.به دلیل آن که اصل فهرست حاضران میبایست به اداره ثبت شرکت ها عرضه گردد ،دو کپی از آن تهیه نموده و یک نسخه را در شرکت محافظت می شود.سهامداران میبایست این لیست را پیش از ورود به مکان اجرای جلسه انجمن عمومی امضا نمایند،چون ممکن است سهام داران بدون امضا به مجمع وارد شده و چنانچه مباحث طرح شده با خوسته آن ها مطابقت نداشته باشد،از جلسه بیرون آمده اند.و هیچ سندی مانند گواهی شاهدان و یا عکس و فیلم جایگزین لیست به امضا رسیده نمی باشد.
  وکالت و نمایندگی در جلسه مجمع عمومی

  اگر فردی با وکالت از سوی سهام دار فهرست افراد حاضر را امضا نمایند ، میبایست مدارک مقام خود را نیز عرضه نمایند تا در فهرست به امضا رسیده ضمیمه گردد.

  بنابر ماده ۱۰۲ ” لایحه ” حاضرشدن وکیل یا جانشین دارنده سهم و یا وکیلان شخص حقوقی،با عرضه مدارک ،نشان دهنده حاضر بودن دارنده سهم می باشد.در این ماده از محضری بودن وکالت نامه صحبتی به میان نیامده است.برحسب معمول برگه وکالت اشخاص حقوقی بر روی سربرگ شرکت که توسط نمایندگان به امضا رسیده تهیه می گردد.بنابراین شخص حقوقی به یک یا چند نفر جهت حاضر شدن در جلسه و حق رای وکالت می دهد،ولی تنها یک نفر از آن ها شامل اعضای هیات رئیسه انجمن به حساب می آید و تعیین بیشتر از یک نفر سبب فسخ تصمیمات آن انجمن می گردد.

  درباره افراد نابالغ و دیوانگان عرضه قیم نامه از سوی اداره سرپرستی کافی می باشد.از بهترین مباحث در انجمن عمومی و وکالت نامه های سهام داران برای حاضرشدن در جلسات می باشد.امروزه فرآیند اداره ثبت شرکت ها به این گونه می باشد که اگر فردی با وکالت از سوی سهام دار در انجمن حاضر شده و جزء هیات رئیسه انجمن به حساب آید ، وکالت نامه او میبایست محضری تهیه گردد ،اما درجهت حاضربودن در انجمن عمومی و حق رای وکالت نامه معمولی مورد قبول می باشد.

  متداولاٌ کارگزاران سهام شرکت ها با دریافت وکالت نامه معمولی و مطابقت امضای آن، به همراه امضای سهام دار، ورقه ورود به جلسه صادر و به نماینه دارای سهام ارائه میگردد. در وکالت نامه های دسته جمعی که اکثریت سهام داران به فردی وکالت می دهند، گواهی امضای سهام داران درجهت برطرف نمودن گمان ها و کسب وکالت ها به وسیله مراجع مربوطه شامل دفاتر اسناد رسمی، وکلای دادگستری ، مسئول کارگزینی درباره کارمندان شرکت که دارای سهام می باشند الزامی است. در ” لایحه ” الزامی درجهت محضری نمودن وکالت نامه های حاضر در جلسات انجمن عمومی نظارت نمی گردد.

  اگر سهام دار به فردی دیگر جهت حاضرشدن در انجمن وکالت دهد ولی خود زودتر از نماینده در جلسه حاضر گردد ،پذیرفته نمی باشد ،چرا که تنها یکی از آن ها میتوانند در جلسه حاضر باشند.

  همکاران ما در ثبت شرکت کریم خان، با افتخار در زمینه رویه اداره ثبت شرکت ها در خدمت شما خواهند بود.

 • نظرات() 
 • چهارشنبه 25 اردیبهشت 1398


  تسلیم سرمایه شرکت تجاری باید به چه کسی صورت پذیرد؟

  براساس قرارداد دو یا چند نفر که هر کدام به هر میزان سرمایه می گذارند و با آن فعالیت تجاری انجام می دهند و نفع و ضرر اعلام شده بین آنها تقسیم میشود را شرکت تجاری می گویند.

  تسلیم سرمایه شرکت تجاری

  در قرارداد شرکت همچون تمامی عقدنامه ها و قراردادها میبایست شرایط عمومی درستی عقدنامه ملاحظه شود که از قبیل : قصد و رضا ، صلاحیت ، مشخص بودن عنوان ، قانونی بودن مسیر و هدف افزون بر موارد عمومی موارد اختصاصی شرکت از قبیل : داشتن شرکا ، همکاری شرکا ، سرمایه گذاری ، منصب به معاملات تجاری ، توزیع نفع و زیان با دقت به این مورد که ارائه سرمایه از قبیل شرایط تاسیس شرکت است، مورد نیاز دانستیم به مناسبت موضوع پیش از شروع به بحث اصلی ،برای آشنایی مشتریان در آغاز در مورد آورده ی شرکت های تجاری توضیحاتی بدهیم.
  آوردن حصه

  هر کدام از شرکا حصه ای به شرکت می آورند که به آن ” آورده ” گفته میشود و درصورتی که به آن همان سرمایه فردی هر کدام از شرکا می گویند که جمع آن با آورده های سایر شرکا، سرمایه شرکت را ایجاد خواهند کرد.
  تقسیم بندی آورده های شرکا

  آورده های نقدی و آورده های غیرنقدی
  الف – آورده های نقدی

  شریکی که موظف به آوردن وجه نقد به شرکت است میبایست در زمان تنظیم شه به وظیفه ی خود عمل کند در غیر این صورت مثل این است که حق خود را نپرداخته باشد . مسئولیت به پرداخت آورده نقدی در شرکت های گوناگون اشکال متفاوت دارد . در شرکت های سهامی و مختلط سهامی، پرداخت تمام آورده تضمین شده ، ضمن تاسیس شرکت الزامی نیست ، درحالی که در دیگر شرکت ها شرکت تشکیل نمی شود، فقط آنکه تمام سرمایه نقدی

  شرکت پرداخت شده باشد. در هر صورت ، به هیچ عنوان شرکت تجاری تاسیس نمی شود فقط آنکه بخشی از سرمایه به شکل نقد به شرکت آورده شده باشد. در این صورت قانون گذار تنظیم کرده که در شرکت های سهامی عام ، تاسیس کنندگان میبایست حداقل ۲۰ درصد سرمایه شرکت را خود تضمین کنند و حداقل ۳۵ درصد مبلغ ضمانت شده را به صورت نقدی بپردازند. ( ماده ۶ لایحه قانونی ۱۳۴۷). در شرکت های سهامی خاص، مبلغ نقدی نمی بایست.

  کمتر از ۳۵ درصد تمام سهام باشد. ( بند ۲ ماده ۲۰ لایحه قانونی ۱۳۴۷).
  ب- آورده های غیرنقدی

  آورده غیرنقدی احتمال دارد به شکل مال مادی، مال غیر مادی و یا صنعت ( فعالیت ، کار و هنر ) باشد.

  تسلیم سرمایه شرکت تجاری باید به چه کسی صورت پذیرد ؟

  همان شکل که اشاره شد، ارائه سرمایه اعم از شرایط تاسیس شرکت است ، بدین معنی ارائه سرمایه به شرکتی که تاسیس نشده غیرممکن می باشد و این سوال بوجود می آید که ارائه سرمایه میبایست به چه شخصی صورت پذیرد ؟

  احتمال دارد جواب داشته شود که ارائه آورده به فردی که نقش واسطه بین شریک و شرکت در حال تاسیس را اجرا نماید بسنده به قصد است . در این حال آورده از حیطه شریک بیرون می شود و در اولین فرصت بعد از تشکیل شرکت به مالکیت شرکت درآمده و سرانجام فرد واسطه میبایست آن را به شرکت ارائه کند.این عملکرد دارای اعتماد به نظر نمی رسد . شایان است عملکردی طراحی شود که با به وجود شرکت ، ارائه دوباره ملزم نباشد و به صورت خودکار سلطه شرکت برآورده شرکا قطعی شود.

  شرایط آورده های نقدی لایحه قانونی اصلاح بخشی از قانون تجارت از روش تفکر تبعیت کرده است؛ حسابی در یک بانک ، به اسم شرکت در حال تاسیس تشکیل شده و شرکا آورده نقدی خود را به آن حساب واریز می کنند . درحالی که این حساب قابل برداشت نیست فقط توسط مدیران بعد از ایجاد شرکت.اجرای این شیوه در مورد دیگر شرکت ها هم با منعی ندارد و می توان آن را اصول عمومی جهت تاسیس هر گونه شرکت به شمار اورد.

  در خصوص آورده های غیرنقدی که سند رسمی ندارند هم میشود با دقت به سکوت قانون از این روش و تفکر تبعیت کرد و چنین اظهار نظر نمود که آورده های غیرنقدی که سند رسمی ندارند میبایست به مدیران شرکت در حال تاسیس ارائه گردد. به همین شکل در زمان تاسیس شرکت، سلطه شرکت بر آورده غیرنقدی هم انجام می شود. در حالی که جواب به مسئله در خصوص آورده های غیرنقدی که دارای سند رسمی هستند سخت است برای اینکه واگذاری مالکیت اموال دارای سند رسمی، نیاز به اجرای مقدمات تنظیم سند رسمی است و حال آنکه هنوز شرکتی به وجود نیامده است تا واگذاری رسمی مالکیت به آن امکان پذیر باشد. قانون در این مورد راه حلی تنظیم نکرده است.

  بدون شک همکاران متعهد ما در موسسه ثبت حقوقی کریم خان ،همواره آمادگی لازم را جهت رفع سوالات و مشکلات متقاضیان عزیز در مورد سرمایه شرکت تجاری دارند.

 • نظرات() 
 • چهارشنبه 25 اردیبهشت 1398
  موسسه حقوقی کریم خان درخصوص تامین سرمایه ثبت شرکت های سهامی توضیحاتی را ارائه می دهد:

  تامین سرمایه ثبت شرکت های سهامی

  ماده ۱ قانون تجارت متن زیر را به این شرح تنظیم کرده است:

  شرکتی که سرمایه آن سهام توزیع شده و تعهدات مالکان سهام محدود مبلغ اسمی سهام آن است را شرکت سهامی می گویند. قانون تجارت ماده ۲ همین قانون اعلام کرده است: شرکت سهامی شرکت بازرگانی بشمار میرود درحالی که این که موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد.

  براساس ماده ۴ لایحه اصلاح قانون تجارت ، شرکت سهامی به دو گونه توزیع می شود :

      شرکت های سهامی عام می باشند که تاسیس کنندگان آنان بخشی از سرمایه شرکت را توسط فروش سهام به مردم تهیه می کنند.
      شرکت های سهامی خاص می باشند که کلیه سرمایه آن ها در زمان تشکیل به صورت انحصاری به وسیله تاسیس کنندگان تهیه گردیده است.”

  شرکت های سهامی عام و خاص از قبیل شرکت های سرمایه بشمار می رود . شخصیت سهام دار در این گونه شرکت ها بدون ارزش و اصل حاکمیت سرمایه با اهمیت و مشخص کننده است. به مفهوم دیگر تحصیلات ، سن ، ثروت ، موقعیت خانوادگی، وضعیت طبقاتی و نفوذ سهام دار هیچ نوع اثری بر مقدار رای یا تعهدات او در شرکت ندارد و تنها تعداد سهام و آرای او می تواند در رسوخ و بازرسی بر شرکت سهامی موثر باشد.
  سرمایه شرکت های سهامی

      حداقل سرمایه مورد نیاز جهت تشکیل شرکت سهامی عام ۵ میلیون ریال و برای تشکیل شرکت سهامی خاص ۱ میلیون ریال است. ( ماده ۵ ل. ا. ق. ت )
      سرمایه امکان دارد نقدی یا غیرنقدی باشد. ( ماده ۷۶ ل. ا. ق. ت )
      سرمایه غیرنقدی مثل ورقه اختراع، ملک ، ابزارآلات و دستگاه های صنعتی و … می باشد.
      در شرکت سهامی عام، تهیه سرمایه غیرنقدی تنها مخصوص تاسیس کننده است و پذیره نویسان نمی توانند آورده غیرنقدی داشته باشند. آورده پذیره نویسان اجباراً میبایست نقدی ( پولی ) باشد، درحالی که نیاز نیست که آنان کلیه این آورده را به شکل نقد ( یکجا ) تسویه نمایند و احتمال دارد نسبت به قسمتی از آن فقط تضمین به پرداخت نمایند.
      برای تشکیل شرکت سهامی عام تاسیس کنندگان میبایست حداقل ۲۰ درصد سرمایه شرکت را خود تضمین نمایند و حداقل ۳۵ درصد قسمتی را که خود تضمین کرده اند، به شکل نقد در یک حساب بانکی به اسم شرکت در حال تشکیل بسپارند و اگر بخشی از سرمایه آن ها غیرنقد باشد، میبایست دقیقاً مثل آن یا مدارک مالکیت آن را در همان بانکی که حساب باز شده است، تسویه نمایند. ( ماده ۶ ل. ا. ق. ت )
      در شرکت سهامی عام مابقی سرمایه شرکت یعنی حداکثر ۸۰ درصد آن به وسیله مردم تهیه می گردد. آن قسمت از سرمایه شرکت که به وسیله مردم تهیه می گردد، مسلماً باید به شکل نقدی ( پولی ) تهیه گردد و نمی تواند به شکل غیرنقد باشد. تنها سهام موسسان می تواند به شکل غیر نقد باشد.
      در شرکت سهامی خاص اگر سرمایه نقدی باشد میبایست حداقل ۳۵ درصد آن در آغاز امر تسویه گردد و اگر قسمتی از آن غیرنقد باشد میبایست کلیه بخش غیرنقدی در همان شروع تشکیل تسویه گردد.
      بهره بردن از مبلغی که در حساب شرکت در حال تشکیل است تا پیش از ثبت شرکت در مرجع ثبت شرکت ها امکان پذیر نیست. ( ماده ۲۲ ل. ا. ق. ت )

  الزامات در خصوص تامین سرمایه در شرکت های سهامی

  دقت کنید که در شرکت های سهامی سه شرط با اهمیت درباره سرمایه وجود دارد :

      حداقل ۲۰ درصد سرمایه به وسیله خود تاسیس کنندگان تعهد گردد. ( ماده ۶ ل. ا. ق. ت )
      حداقل ۳۵ درصد از بخشی که به وسیله خود تاسیس کنندگان تضمین شده است، بصورت نقدی در حساب شرکت در حال تاسیس، تسویه گردد. ( ماده ۶ ل. ا. ق. ت )
      مابقی مبلغی که به وسیله تاسیس کنندگان ضامن نشده است میبایست به وسیله پذیره نویسان تضمین شود و مبلغی از آن که در اعلامیه پذیره نویسی اجبار شده است،بصورت نقدی تسویه شود. ( بند ۱۱ ماده ۹ و ماده ۱۶ ل. ا. ق. ت )
      حداقل ۳۵ درصد تمام سرمایه ای که به وسیله خود تاسیس کنندگان و پذیره نویسان تضمین شده است، بصورت نقدی در حساب شرکت در حال تشکیل، تسویه گردد؛ یعنی جمع پرداختی نقدی تاسیس کنندگان و پذیره نویسان میبایست حداقل ۳۵ درصد کل سرمایه شرکت باشد. ( ماده ۱۶ ل. ا. ق. ت )

  به طور نمونه اگر سرمایه یک شرکت سهامی ده میلیون تومان باشد حداقل دو میلیون تومان آن میبایست به وسیله تاسیس کنندگان تضمین گردد و از این دو میلیون تومان ، حداقل میبایست هفتصد هزار تومان نقداَ در حساب شرکت در حال تشکیل، تسویه گردد و حداقل سه میلیون و پانصد هزار تومان، جمعاَ به وسیله تاسیس کنندگان و پذیره نویسان به صورت نقدی در حساب شرکت در حال تشکیل تسویه گردد و حداقل سه میلیون و پانصد هزار تومان ، جمعاَ به وسیله ی تاسیس کنندگان و پذیره نویسان بصورت نقدی در حساب شرکت در حال تاسیس تسویه گردد. حال اگر موسسین هفتصد هزار تومان را نقداَ تادیه نمودند، تادیه دو میلیون و هشتصد هزار تومان به صورت نقد بر عهده پذیره نویسان است و اگر موسسین دو میلیون تومان را نقداَ تادیه نمایند، تادیه یک میلیون و پانصد هزار تومان به صورت نقد بر عهده پذیره نویسان است.

  موسسه حقوقی ثبت کریم خان بهترین مجری پروژهای ثبت شرکت های سهامی در خدمت متقاضیان می باشد.

 • نظرات() 
  • تعداد صفحات :2
  • 1  
  • 2  

  آخرین پست ها


  نویسندگان  آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :